start kunder policy om oss kontakt

Miljö och Ansvar

Nordic Souvenir AB - har utarbetat riktlinjer för våra leverantörer i en så kallad uppförandekod. Denna bygger på FN:s barnkonvention och ILO:s konvention om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. Detta för att vi skall vara säkra på att våra souvenirer är tillverkade under goda arbetsförhållanden.

Generellt gäller att Nordic Souvenir AB har som krav på sina leverantörer att de följer all lokal lagstiftning och uppträder på ett ansvarsfullt och etiskt sätt avseende förhållandet till de anställda, miljöarbete och säkerhetstänkande.

 

Vi Accepterar INTE barnarbete

Ingen anställd får vara yngre än minimiåldern för anställning. Alla lagstadgade begränsningar för anställda under 18 skall följas. Detta enligt ILO konventionerna 138 samt 182, samt FN´s barnkonvention.
 

Medarbetarnas säkerhet skall prioriteras

Medarbetarnas säkerhet skall prioriteras. Vi kräver att det alltid skall vara möjligt att utrymma lokalerna under arbetstid, att nödutgångar skall nnas på samtliga våningsplan och vara tydligt märkta.

Det skall finnas utrymningsplaner och brandskyddsutrustning. Byggnader och utrustning skall ej vara undermåliga, och arbetsgivaren skall aktivt arbeta med att förebygga olyckor och arbetsskador.

Eventuella bostäder skall vara helt skilda från arbetsplatsen med separat ingång, och omfattas av samma säkerhetskrav som arbetsplatsen. De boende skall alltid ha fritt tillträde till sina bostäder.
 

Vi ska ha ett lokalt miljötillstånd

Företaget skall ha lokalt miljötillstånd och detta skall följas. Eventuell kemikaliehantering skall följa ILO-konvention 170 om säkerhetsdatablad och korrekt märkning och instruktioner skall nnas på relevant språk. Avloppsrening och farligt avfall skall minst uppfylla lokalt stadgade krav.
 

Att förhandla kollektivt är viktig

Rätten att organisera sig fritt i vilken organisation den enskilde önskar och att förhandla kollektivt är viktig. Vi godtar inte att arbetstagare straffas eller diskrimineras på något sätt för att denne ansluter sig till en organisation som på ett fredligt sätt är till för att tillvarata arbetstagarnas lagstadgade rättigheter.( ILO konvention 87,98,135)

Alla arbetstagare har rätt att få ett skriftligt anställningsavtal, där arbetsvillkoren framgår, på ett språk som arbetstagaren förstår.
 

Vi godtar ingen kränkande behandling

Vi godtar ingen kränkande behandling av medarbetare, vare sig verbalt, fysiskt, psykologiskt eller sexuellt.

Ingen arbetstagare får diskrimineras vid rekrytering och arbetsfördelning på grund av ras, nationalitet, ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, graviditet, tro, politisk uppfattning, funktionshinder (ILO konvention 100, 111).
 

Alla ska behandlas lika

Migrerande arbetstagare skall ha samma anställningsvillkor som inhemsk personal. Arbetsgivaren skall stå för alla typer av kommissioner och avgifter som kan tänkas tas ut av i samband med att den migrerande arbetstagaren anställs. Arbetsgivaren får inte kräva att arbetstagaren skall deponera sina pass/ID-handlingar eller annan säkerhet.
 

Rätt lön med rätt förmåner

Vårt minimikrav är att arbetsgivaren betalar lagstadgad minimilön, eller lön som fastställts i kollektiv/branschavtal. Till detta skall alla andra lagstadgade förmåner och ersättningar utgå. Lagstadgade rättigheter till betald semester, föräldraledighet och sjukledighet skall följas.

Inga oskäliga avdrag får göras. Skriftlig lönespecikation skall alltid tillhandahållas medarbetaren.

Den ordinarie arbetstiden samt antal övertidstimmar får inte överstiga den lagstadgade maximigränsen. Övertidsarbete skall alltid vara frivilligt och lagstadgad ersättning utgå.
Nordic Souvenir Ísland
Cuxhavengata 1
220 Hafnarfjörður
Tel. +354 5191717
info@nordicsouvenir.is
 
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på denna hemsida och göra den mer relevant för dig. Nordic Souvenir AB förbehåller sig rätten till samtliga texter, bilder och filmer på denna hemsida. Återpublicering får ej ske utan uttryckligt tillstånd.